جهت ارسال طرح و یا ایده ابتدا فرم شماره 1 را از قسمت پایین دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس ایمیل: info@lidcovc.ir ارسال نمائید.

***دانلود فرم شماره 1***